Q HOUSE AND CONDO

แนวคิดและการจัดการ

สุขภาพความสุขอิสระ

1. แสดงถึงจิตวิญญาณพื้นฐานของบริษัท บริษัทหวังว่าพนักงานทุกคนของบริษัทจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  เมื่อเรามีสุขภาพดี เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราปลอดภัยจาก COVID-19 พวกเราสามารถคุยกันในเรื่องของวันพรุ่งนี้ได้  ในกรณีที่เราไม่ติดเชื้อ เราก็สามารถปกป้องครอบครัวของเราได้


2. ระบุถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่ของบริษัท บริษัทหวังว่าพนักงานของบริษัทจะได้เรียนรู้ เติบโต และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน ไม่ตกเป็นทาสของเงิน หวังให้พนักงานได้รับความสุขจากการทำงาน


3. แสดงถึงค่านิยมของบริษัท บริษัทหวังช่วยเหลือพนักงานให้สามารถมีรายได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และช่วยให้พนักงานบางคนตระหนักถึงอิสรภาพทางการเงินของพวกเขา และให้พนักงานเข้าร่วมในทีมผู้ถือหุ้นของบริษัทและเติบโตไปด้วยกัน


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.MetInfo.cn