Q HOUSE & CONDO

Home > About Q > Rental knowledge

墙纸上遗留有挂钩,怎么办?

2021-08-28 18:36:05 Q HOUSE & CONDO Read

1.不要动,一动就撕坏墙纸。

2.更换墙纸,但是需要整面更换

v2-4014ec3a470ceb2cfc723867d63d5de8_r.jpg

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.MetInfo.cn