Q HOUSE AND CONDO

วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าเกษียณอายุ


ชาวต่างชาติที่อายุเกิน 50 ปี และมีเงินมัดจำ 800,000 บาท ในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน สามารถยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ปีละครั้ง


ประเภทที่ 1


ต้องมีเงินฝาก 800,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน(5000 บาท)


ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ช่วยแปล ออกใบรับรองเงินฝาก และยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ


ปะเภทที่ 2


เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจเยี่ยมที่บ้าน ช่วยแปลและต้อนรับ(5000 บาท)


ประเภทที่ 3


ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับวีซ่าและหนังสือเดินทาง(5000 บาท)


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.MetInfo.cn